MARKETING
MODUL 1.
NOȚIUNI TEORETICE DE MARKETING
LECȚIA 1.
INTRODUCERE ÎN MARKETING1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE MARKETING

DEFINIȚIE: prin MARKETING se înțelege o compilație de activități aparținînd mai multor științe, cu ajutorul cărora o întreprindere cercetează și descoperă cererea solvabilă a unui segment de piață determinat pentru un produs sau serviciu definit.
În literatura de specialitate, termenului de "marketing" îi sînt atașate mai multe explicații în funcție de scopul în care este utilizat și de unghiul de abordare a problemei: un domeniu al științei, o disciplină sau o activitate practică, o orientare a strategiei întreprinderii, o funcție a întreprinderii, ș.a.m.d.
De la apariția marketingului - la începutul secolului nostru - și pînă în prezent, definiția și sensul termenului "marketing" au evoluat în mod substanțial.
Din definițiile oferite de literatura de specialitate, am selectat următoarele, considerate semnificative unor perioade sau orientări:
- definiția oferită de Asociația Americană de marketing în Dicționarul de Marketing din 1960 pentru conceptul de marketing este: "realizarea activităților economice care coordonează fluxul bunurilor și serviciilor de la producător la consumator sau utilizator". Această definiție este reprezentativă pentru conceptul de marketing al primei jumătăți a secolului, în care punctul de plecare a fost constituit de produs și nu de client.
- W.J.Stanton, în Fundamentals of Marketing definește astfel: marketingul este un sistem de activități economice referitoare la programarea prețurilor, promovarea și distribuția produselor li serviciilor menite să satisfacă cerințele consumatorilor actuali și potențiali. Nici această definiție nu atinge întreaga problematică a marketingului.
- Philip Kotler în Principles of marketing reușește o definiție mult mai completă: marketingul este activitatea umană orientată în direcția satisfacerii nevoilor și dorințelor prin intermediul procesului schimbului.
- A. Denner completează definiția marketingului în Principes et Practiques du Marketing astfel: analiza permanentă a cererii, pe de o parte și pe de altă parte stabilirea și punerea în mișcare a mijloacelor de satisfacere a acestuia, în condițiile unui profit optim, sau prescurtat, marketing = satisfacerea cererii + profit.
Punînd în evidență legătura dintre profit și mijloacele pentru realizarea lui, W.Stanton pune la baza conceptului de marketing trei principii fundamentale:
1. Toate programele și acțiunile întreprinderii vor fi orientate spre consumator.
2. Volumul vînzărilor profitabile va fi scopul activității întreprinderii și nu volumul vînzărilor de dragul volumului.
3. Toate activitățile marketing ale întreprinderii vor fi coordonate în mod organizațional.
În general, definițiile conceptului de marketing sînt împărțite în două categorii: definițiile "înguste" plasate în prima parte a acestui secol și definițiile "largi", considerate moderne, în sensul și înțelegerea definiției prezentate la începutul acestui capitol.

1.2. Orientarea de marketing
Pentru a înțelege conceptul de MARKETING în afara oricărei definiții, oricît de cuprinzătoare ar fi ea, este necesară înțelegerea și acceptarea ORIENTĂRII MARKETING și a noțiunilor pe care le presupune o astfel de orientare.

Orientarea marketing pentru un agent economic la nivel microeconomic sau pentru societate la nivel macroeconomic este concepția asupra modului de desfășurare a activităților economice conform căreia: :"orice activitate economică trebuie orientată spre satisfacerea cerințelor efective și potențiale ale consumatorilor sau utilizatorilor cu maximă de eficiență".
Orientarea Marketing este opusă Orientării tehnice - care pune pe primul loc produsul - și Orientării desfacere - care pune pe primul plan publicitatea și influențarea clientului spre cumpărarea produsului existent.
Conform orientării marketing, totul pleacă de la consumator și nevoile sale, urmărindu-se satisfacerea cît mai deplină a tuturor nevoilor de consum cu maximum de profit.
Orientarea marketing este și o problemă de comportament referitoare la racordarea întreprinderii la mediu: cunoașterea cerințelor mediului și crearea capacității de adaptare la mediu prin mobilizarea forțelor materiale, umane și financiare ale întreprinderii într-un dinamism corespunzător evoluției mediului macro și microeconomic.
În sens practic, orientarea marketing se aplică în societățile comerciale prin dotarea acestora cu instrumentele necesare realizării unor activități specifice și în însăși realizarea acestor activități: studiul pieței, teste pentru evaluarea comportării produselor și serviciilor pe piață, teste de utilizare și consum, etc.
Orientarea marketing a activității unei societăți comerciale presupune aplicarea în activitatea managerială a unor principii bazate pe conceptul de marketing - subordonarea tuturor activităților întreprinderii față de activitatea comercială în scopul asigurării legăturii bilaterale dintre producător și consumator.
Diferențele dintre optica marketing și optica producător pot fi analizate în detaliu în tabloul nr.1.

1.3. Funcțiile generale ale marketingului în economia de piață
a) Studiul pieței: este o funcție ce rezidă din însăși esența marketingului și care presupune obținerea informațiilor despre nevoile de consum solvabile și nesolvabile, motivația acestora, comportamentul consumatorilor. Se urmărește analiza piețelor de desfacere în ansamblul lor, cuprinzînd toți factorii ce influențează decizia de cumpărare: economici, sociali, demografici, culturali, politici și de altă natură. Această funcție a creat un instrumentar complex și specific - format din metodele și tehnicile de studiul și analiza pieței, precum și un întreg sistem informaționalce are drept scop culegerea, sintetizarea și prelucrarea tuturor informațiilor care cuantifică factorii care influențează decizia de cumpărare. Studiul pieței a căpătat o importanță și amplare deosebită, ceea ce a dus la formarea unor organisme specializate în acest scop: institute de cercetare, firme specializate, compartimente de specialitate în cadrul marilor întreprinderi.

b) Conectarea dinamică a întreprinderii la mediul în care evoluează.
Această funcție presupune o concepție activă a managerilor privind relația acesteia cu mediul înconjurător. Totodată presupune unirea tuturor resurselor întreprinderii într-o sinergie care să fructifice la maximum avantajele mediului și să anuleze la minim dezavantajele.
c) Satisfacerea tot mai completă a nevoilor de consum
Această funcție asigură insăși finalitatea activității întreprinderii prin realizarea unei concordanțe cît mai deplină între produsele și serviciile pe care le oferă și nevoile de consum. Presupune realizarea unor activitățispecifice în toate compartimentele întreprinderii avînd ca scop producerea numai a produselor și serviciilor cerute pe piață, a informării corecte a consumatorilor cu privire la oferta de produse și servicii, a asigurării unor canale de desfacere care să ofere toate avantajele posibile consumatorilor, etc.

d) Maximizarea profitului
Realizarea acestei funcții presupune optimizarea alocării și utilizării resurselor (materiale, financiare, umane), optimizării structurilor tehnice și de producție, optimizării proceselor economice din toate etapele activității întreprinderii (producție, depozitare, transport, comercializare). Pentru realizarea acestor funcții de optimizare marketingul oferă informații și tehnici, criterii de evaluare și opțiune, elemente de fundamentare.
Cele patru funcții ale marketingului se regăsesc într-o succesiune logică în orice program sau studiu de marketing: studiulpieței ca funcție permisă, conectarea dinamică la mediu ca funcție-mijloc iar satisfacerea nevoilor de consum în paralel cu maximizarea profitului ca funcții-obiectiv.

1.4. SCURT ISTORIC AL APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII MARKETINGULUI
Marketingul a apărut la începutul secolului nostru ca urmare a modificărilor survenite în viața social-politică-economică din țările dezvoltate în sensul accelerării evoluției tuturor aspectelor societății moderne.
Dezvoltarea forțelor de producție, internaționalizarea diviziunii muncii, a comerțului și consumului a dus la necesitatea obiectivă a apariției marketingului ca reacție la separarea netă a producției de consum și la dinamismul consumului. Nici o întreprondere nu-și mai poate permite să producă fără o destinație certă, fără o finalitate eficientă a activității sale. Marketingul a parcurs de la crearea sa mai multe etape:
a) Etapa 1900-1930, orientată spre producție, cînd marketingul este la început. În această perioadă are loc sistematizarea și conceptualizarea teoretice a marketingului, ca și introducerea sa în întreprinderi.
b) Etapa 1930-1950, orientată spre desfacere, cînd marketingul se dezvoltă extensiv. În această perioadă sînt perfecționate majoritatea tehnicilor și metodelor utilizate și astăzi în realizarea studiilor de marketing. Are loc o generalizare a utilizării tehnicilor și metodelor specifice marketingului în procesele de reorganizare și modernizare a întreprinderilor. Se produce fenomenul aplicației de masă a marketingului la întreprinderile mici și mijlocii cu ajutorul consultanților și firmelor de specialitate.
c) Etapa 1950 și pînă în prezent - orientarea spre conceptul de marketing modern, sau orientarea spre consumator, cînd marketingul se dezvoltă intensiv. În această perioadă se structurează gîndirea modernă în orientarea marketing aplicată în toate domeniile vieții social-economice ca și în toate compartimentele întreprinderii.
Se acreditează ideea că începînd cu anii '80 ar începe o nouă etapă în orientarea marketing - aceea de marketing societal, prin care agenții economici și-ar asuma și responsabilități de natură socială și umană.

1.5. MARKETINGUL ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA ECONOMIEI CENTRALIZATE ȘI ÎN PERIOADA ECONOMIEI DE TRANZIȚIE

În perioada 1945-1989, ca urmare a instaurării regimului comunist, în România a funcționat economia centralizată. Marketingul a fost marginalizat, chiar dacă în unele întreprinderi au existat compartimente denumite de marketing dar care nu au desfășurat o activitate reală legată de marketing. Excepție au făcut numai unele întreprinderi și instituții legate de comerțul exterior, unde legăturile cu piața internațională au obligat factorii de decizie să întreprindă și acțiuni de marketing limitate însă numai la studii generale pe piața internațională, studii de conjunctură internațională și acțiuni de publicitate și promovare a produselor românești pe piețele externe. Pe piața internă însă, nu au fost aplicate principiile și funcțiile marketingului, iar deciziile din economia națională au fost decizii de comandă, fără nimic în comun cu optica marketing. Excluderea marketingului din conducerea și organizarea la nivel macroeconomic s-a reflectat și la nivel microeconomic, unde întreprinderile au fost conduse și organizate în același mod, adică prin decizii de comandă fără legătură cu orientarea marketing. Cauza principală a acestei situații a fost contradicția permanentă și fundamentală dintre decizia de comandă bazată pe arbitrar și bunul plac și decizia fundamentată pe optica marketing. Consecințele excluderii marketingului din conducere și organizare la nivel macroeconomic și microeconomic au fost materializate în gravele dezechilibre și disfuncționalități ale economiei naționale și reflectate și în funcționarea fiecărei întreprinderi din România. Legătura dintre nerealizarea funcțiilor marketingului și consecințele negative asupra funcționării economiei naționale poate fi explicată printr-o sumară analiză:

1) Nerealizarea funcției de cercetare a pieței a dus la absența informațiilor reale și pertinente despre piața internă a României. Aceste informații au fost de altfel înlocuite cu informații false, fabricate în scopul unei fundamentări a deciziilor de comandă ce nu ar fi avut altfel nici o justificare la bază. Aceasta a dus la afectarea imaginii despre cererea de consum a consumatorilor, atît în cadrul bunurilor de consum cît și în cazul bunurilor destinate consumului productiv. Nerealizarea acestei funcții a dus și la absența instrumentelor de realizare a acesteia - organizațiile specializate în studiul pieței și specialiștii necesari în acest domeniu, ceea ce a creat un serios handicap în momentul trecerii la economia de piață.

2) Nerealizarea funcției de conectare dinamică a întreprinderii la mediu a dus la disfuncționalități grave în dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale: apariția giganților industriei, amplasarea întreprinderilor în zone nepotrivite, neglijarea căilor de comunicații și telecomunicații, poluarea mediului natural și social. Datorită neintegrării multor întreprinderi în mediul natural, economic și social s-a ajuns la distrugerea unor zone din punct de vedere ecologic, economic, social, cultural și tradițional. Un astfel de exemplu este și amplasarea în Pitești a unor întreprinderi mari - Combinatul petrochimic și uzina de autoturisme care au necesitat cca. 40000 salariați, în timp ce orașul Pitești nu avea la data construirii celor două uzine decît cca. 80000 locuitori. Urmarea a fost angajarea unui mare număr de muncitori din mediul rural, implantarea lor în mediul urban, despopularea satelor, distrugerea integrală a unor localități rurale, perturbarea echilibrului economic și social din zonă prin: reducerea drastică a forței de muncă din agricultură și reducerea producției agricole, utilizarea unei forțe de muncă insuficient calificate în cele două uzine cu implicații asupra calității produselor, iar în cazul petrochimiei prin producerea unor accidente deosebit de grave, formarea unei pături de orășeni proveniți de la țară neadaptați vieții de la oraș, și totul pe fondul unei perturbări a echilibrului ecologic din cauza poluării.
3) Nerealizarea funcției-obiectiv privind satisfacerea nevoilor consumatorilor a avut consecințe dezastruoase asupra economiei naționale și asupra întreprinderilor luate ca entități distinte:
- au fost construite întreprinderi a căror producție nu a avut desfacere asigurată, sau a căror sursă de materii prime a fost de la început incertă. Aceste întreprinderi sînt astăzi în stare de faliment, cu consecința irosirii unor resurse materiale, financiare și umane.
- a fost neglijată satisfacerea nevoilor consumatorilor de bunuri de larg consum, în special alimentare - cu consecința cunoscută a lipsurilor îndurate de populație, iar în prezent a satisfacerii acestor nevoi din import deși există atît materii prime cît și forța de muncă necesară.
Ca exemple se pot cita dezvoltarea excesivă a unor ramuri industriale ca metalurgia, siderurgia, construcțiiole de mașini, a căror producție nu găsește astăzi desfacere nici în proporție de 50%, în timp ce industria alimentară este subdezvoltată și produce la un nivel calitativ inferior cerințele consumatorilor.
4) Nerealizarea funcției-obiectiv privind maximizarea profitului a dus la înrădăcinarea principiului de a produce de dragul producției în sine și nu pentru realizarea unui profit. Din această cauză, un mare număr de întreprinderi sînt astăzi în stare de faliment - exemplele în acest sens fiind numeroase.
Neglijarea marketingului s-a făcut simțită în România în momentul confruntării întreprinderilor cu realizările economiei de piață și a eliminării centralismului din economie.
Și din nefericire trebuie să constatăm că și după perioada scursă de la începerea tranziției la economia de piață, principiile marketingului nu sînt aplicate decît în mică măsură la fundamentarea deciziilor în procesele de organizare și conducere din întreprinderile românești.
Cercetarea de piață nu este utilizată decît în puține întreprinderi din motive legate fie de lipsa mijloacelor necesare (specialiști, fonduri), fie de incapacitatea conducătorilor de întreprinderi de a înțelege importanța informațiilor obținute prin cercetarea de piață pentru fundamentarea deciziilor de conducere și organizare a întreprinderii.
Conectarea dinamică a întreprinderii la mediu în economia de piață rămîne încă în stadiul de deziderat, majoritatea conducătorilor de întreprinderi ignorînd importanța acestei funcții de marketing pentru descoperirea și fructificarea avantajelor și eliminarea dezavantajelor mediului în care evoluează întreprinderea.
Satisfacerea nevoilor consumatorilor în paralel cu maximizarea profitului a devenit funcția-obiectiv pentru majoritatea întreprinderilor din România, dar fără informațiile oferite prin cercetarea de piață și fără analiza mediului în care evoluează întreprinderea, obiectivele, chiar dacă corespund marketingului, rămîn în stadiul de deziderat. Consecințele sînt vizibile - multe întreprinderi se află în situația de a-și înceta activitatea, de a reduce producția, de a concedia angajați, fără ca factorii de decizie din această întrteprindere să știe ce să facă și la cine să apeleze pentru a găsi soluții.
Dacă în cazul întreprinderilor cu capital de stat neglijarea marketingului este explicabilă, în cazul investiroilor particulari acest fenomen apare la prima vedere ca inexplicabil. În realitate, orice investitor are de la început în vedere ca obiective satisfacerea nevoilor consumatorilor în paralel cu maximizarea profitului, dar nu cunoaște importanța aplicării principiilor, metodelor și tehnicilor de marketing în activitatea sa curentă în conducerea și organizarea întreprinderilor sale, și mai ales rezultatele benefice pe care le are aplicarea marketingului în activitatea economică. De aceea, unul din scopurile acestui curs este de a oferi investitorului informațiile necesare înțelegerii importanței marketingului pentru fundamentarea deciziilor pe care le ia în conducerea și organizarea întreprinderii.Iar dacă aplicarea practică a acestor cunoștințe și informații la elaborarea unor programe și studii de marketing depășește posibilitatea investitorului, un alt scop este de a-l convinge pe investitor să apeleze la specialistul în marketing.
Investitorul particular trebuie să înțeleagă că în economia de piață o întreprindere care ignoră marketingul, se se autoelimină și singurul său viitor este falimentul.

Bibliografie pentru LECȚIA 1.
- William J. Stanton - FUNDAMENTALS OF MARKETING, New-York 1981.
- Philip Kotler - PRINCIPLES OF MARKETING, New Jersey 1986.
- Eugene J. Kelley - MARKETING: STRATEGIE ET FUNCTIONS, Paris 1968.
- A. Denner - PRINCIPES ET PRACTIQUE DU MARKETING, Paris 1971.
- E. Jerome McCharty - BASIC MARKETING: A MANAGERIAL APPROACH, 1978.
- C. Florescu, V. Balaure, Șt. Boboc, I. Cățoiu, V. Olteanu, N.Al. Pop - MARKETING București 1992.

EXEMPLUL 1. ROLUL OPTICII MARKETING ÎN DEZVOLTAREA FIRMEI DE RENUME INTERNATIONAL Mc. DONALD'S.
Firma Mc.Donald's, care vinde hamburgeri, este o adeptă eminentă a opticii marketing. În mai puțin de 25 de ani, Mc. Donald's a servit clientelei sale din Canada și din alte 26 de țări, peste 30 miliarde de hamburgeri - vînzările sale au fost în anul 1980 de 6 miliarde de dolari SUA. Este cea mai mare companie canadiană din alimentația publică și deține 390 restaurante. Mc.Donald's știe cum să servească bine clienții și cum să se adapteze la modificările cererilor și dorințelor lor.
Înainte de apariția firmei Mc. Donald's, canadienii și americanii puteau consuma hamburgeri în restaurante, dar nu fără probleme. În multe dintre acestea, hamburgerii erau de proastă calitate, serviciul era lent, decorul cenușiu, curățenia îndoielnică, atmosfera zgomotoasă - era vorba în general de localuri destinate adolescenților.
În 1955, Raz Kroc, un vînzător de mașini de vîndut lapte aromat și lapte bătut la pahar, se interesa de un restaurant aparținînd și fiind condus de Richard și Maurice Mc. Donald. Pentru că frații Mc. Donald eliminaseră din localul lor kuke-box-urile și automatele de țigări și pentru că introduseseră reguli care limitau zgomotul, ei au descurajat adolescenții să mai intre în restaurant. Localul lor se adresa în special familiilor din zona învecinată și copiilor lor. Acest segment de consumatori era interesat să aibă un spațiu curat, hamburgeri ieftini și un restaurant unde să poată intra în tranzit pentru a consuma ce doresc rapid și plăcut. Interesul lui Raz Krok s-a deșteptat pentru că frații Mc. Donald aveau nevoie de o mașină care putea servi 3 porții de lapte cu trei arome diferite simultan. Raz Krok a apreciat imediat conceptul lor de restaurant "FAST FOOD" (prepararea rapidă a mîncării) și a propus un program de vînzare a franșizelor. Acesta a fost începutul remarcabilului succes Mc. Donald's. Mc. Donald's a devenit o nouă soluție datorită căreia un client putea să intre într-un local impecabil curat, să fie preluat de un angajat amabil și eficace care să preia imediat comanda și să fie servit cu un hamburger gustos la un minut după ce a dat comanda, avînd de ales între a consuma pe loc sau a lua la pachet ceea ce a comandat.
Nu exista nici kuke-box, nici automate, nici telefon public care să încurajeze adolescenții să se fîțîie de colo-colo. În fapt, Mc. Donald's a devenit un local pentru familii și pentru copii.
Cu timpul, Mc. Donald's s-a schimbat. Au fost mărite spațiiile unde se poate lua masa stînd jos, au fost ameliorate decorurile, au fost adăugate o nouă gamă de produse pentru micul dejun - cum ar fi ouăle Mc. Muffin care au avut un mare succes. Era clar că Mc. Donald's era condus de așa natură că evolua odată cu modificarea cererii clienților și că persepectivele de a obține profituri creșteau. În plus, conducerea Mc. Donald's știa cum să organizeze și să facă să funcționeze o întreprindere modernă de alimentație publică astfel încît să fie rentabilă. A ales cu mare grijă amplasamentele noilor localuri, a selecționat numai directori foarte calificați - pe care i-a format într-o școală denumită UNIVERSITATEA HAMBURGER.

A susținut contractele de franșiză cu program de publicitate și promovarea vînzărilor de înaltă calitate - din care menționăm faimoasa companie intitulată "noi meritați astăzi o pauză". Conducerea Mc. Donald's a supravegheat calitatea produselor și serviciilor cu ajutorul unor anchete continui în cadrul consumatorilor și a alocat fonduri și energie pentru ameliorarea producției de hamburgeri, de reducere a costurilor și de accelerare a deservirii.