Rezultate 1 la 3 din 3

Subiect: STATUTUL - Asociatiei Zalmoxa S 1+1

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  68.436

  STATUTUL - Asociatiei Zalmoxa S 1+1

  STATUT

  Asociatiei Zalmoxa S 1+1

  CAPITOLUL I


  DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA


  Art. 1. Asociaţia poartă denumirea de Asociaţia Zalmoxa S 1+1, prescurtarea numelui este Asociatia Zalmoxaşi este constituită capersoană juridică de drept privat, reprezentativă, ce are ca scop principal îndeplinirea unui interes a contribui la Renasterea Societatii Umane Interesul general al drepturilor omului.
  Art. 2. Asociaţia este organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, cu activitate la nivel naţional, întemeiată pe principii democratice, apolitică, cu caracter non-profit, conform O.G. nr.26/2000 şi Legii 246/2005 cu modificările ulterioare, constituită la iniţiativa membrilor fondatori constitutivi, conform Actului constitutiv.
  Art. 3. Sediul asociaţiei este în România, str. ...............
  Art. 4. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română şi prezentul statut. Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale cu condiţia respectării prevederilor art. 47 din OG 26/2000. Dividendele obţinute de aceste societăţi comerciale, dacă nu au fost reinvestite în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului asociaţiei.
  Asociaţia poate să desfăşoare orice activitate economică directă dacă aceasta are caracter accesoriu şi are strânsă legatură cu scopul ei principal.
  Art. 5. Asociaţia poate să-şi constituie filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr de minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
  Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei.
  Art. 6. Durata asociaţiei este nelimitată şi îşi începe activitatea la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Craiova.
  Asociaţii, în conformitate cu propria lor voinţă vor putea decide limitarea duratei de funcţionare a asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare.
  Art. 7. Patrimoniul asociaţiei: Patrimoniul organizaţiei este in valoare de 800 lei şi reprezintă aportul membrilor fondatori in numerar .


  CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Asociatiei ZALMOXA S1+1.

  Art. 7. Scopul Asociatiei Zalmoxa este de a contribui la Renasterea Societatii Umane,
  precum şi interesul general al drepturilor omului, constând din activităţi educative, patriotice, cultural-artistice, turistice, medicale şi umanitare.


  Art. 8. Obiectivele Asociatiei Zalmoxa sunt:

  - să desfăşoare activităţi culturale, educative şi umanitare prin organizarea de manifestări culturale, olimpiade, jocuri si concursuri, tabere de creaţie, de instruire şi de alte categorii pentru promovarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, a folclorului, a creaţiei originale cultural-artistice, a invenţiilor şi inovaţiilor; saloane de artă plastică, expoziţii precum şi activităţi de divertisment (festivaluri, concursuri, tabere, etc.) în săli şi aer liber; conferinţe şi cursuri de calificare şi/sau perfecţionare, spectacole, vizite şi excursii în ţară şi străinătate pentru documentare şi cunoaştere a valorilor culturale naţionale şi universale; organizare de simpozioane, mese rotunde,work shop-uri, întâlniri cu personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii; înfiinţarea şi editarea unor publicaţii proprii (cărţi, reviste, ziare, pliante, cărţi poştale, ilustrate); servicii de iniţiere în domeniul culturii şi artei, istoriei şi turismului.
  - să lupte pentru păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, arheologic, istoric, social şi natural, a obiceiurilor caracteristice poporului român;
  - să iniţieze acţiuni pentru comemorarea şi aniversarea unor înaintaşi sau evenimente; să promoveze cultul pentru muncă, frumos şi civilizaţie; să îndemne prin toată activitatea sa la respect pentru valorile naţionale şi pentru eroi, pentru cei care au suferit în războaie mondiale, revoluţii, răscoale şi încleştări pentru libertate, demnitate umană, drepturile omului, apărarea gliei străbune.
  - să sensibilizeze opinia publică şi autorităţile asupra unor probleme nerezolvate sau cu rezolvare insuficientă legate de: recunoaşterea meritelor unor înaintaşi, restaurarea şi repunerea în circuit a unor monumente istorice, amenajarea şi /sau reamenajarea unor rezervaţii naturale de importanţă locală sau naţională, inscripţionarea şi aplicarea de plăci comemorative, înlăturarea poluării sub orice formă.
  - asociaţia îşi propune desfăşurarea de activităţi culturale, educative şi de binefacere, cu titlu gratuit în folosul oamenilor nevoiaşi, al familiilor cu mulţi copii, al oamenilor singuri, bolnavilor, persoanelor cu handicap, copiilor orfani sau abandonaţi, familiilor şi persoanelor cu gospodării distruse în urma calamităţilor naturale. Asociaţia va milita pentru extinderea bazei de instruire şcolară pentru toate treptele de învăţământ, inclusiv universitare. În acelaşi context va exista o preocupare specială a Asociaţiei pentru insuflarea în conştiinţa tineretului a idealurilor de patriotism, cultură, educaţie, contribuţia acestora la îmbogăţirea patrimoniului cultural, istoric, folcloric, social, economic şi umanitar.
  - Asociaţia îşi propune să militeze pentru deschiderea de orfelinate şi case de bătrâni în judeţ şi ţară, sprijinirea integrării în societate a persoanelor cu handicap şi a tinerilor care datorită vârstei trebuie să părăsească şcolile speciale sau orfelinatele fără însă a avea un loc de muncă sau adăpost.
  - Asociaţia va lupta cu mijloacele sale pentru stabilirea, recunoaşterea şi consolidarea unor adevăruri istorice, culturale şi altele de acest fel.
  - Asociaţia îşi propune elaborarea sau/şi susţinerea unor proiecte cu caracter social , educativ-patriotic, umanitar, medical şi cultural. Pentru a-şi populariza principiile şi pentru eficientizarea acţiunilor sale, Asociaţia are în vedere obţinerea de licenţe pentru posturi de radio şi televiziune unde receptarea canalelor de radio şi televiziune este deficitară sau imposibilă datorită reliefului.
  - asociaţia va organiza activităţi în scopul descoperirii, încurajării şi ajutorării copiilor dotaţi, acordării unor compensaţii materiale sau morale unor categorii defavorizate social sau a unor persoane super dotate cu prilejul realizării de invenţii, inovaţii, rezultate deosebite în cadrul participării la concursuri, olimpiade sau festivaluri. Acestora li se vor dona din fondul Asociaţiei sau din fonduri sponsorizate, cu titlu gratuit, alimente, îmbrăcăminte, mobilier, obiecte de uz casnic şi de folosinţă îndelungată, rechizite şi aparatură (calculatoare, etc.) acolo unde este cazul, cadouri cu ocazia sărbătorilor naţionale şi religioase
  Promovarea dezvoltarii economice, morale si spirituale in toate formele sale.
  Promovarea cunoasterii, comunicarii, intelegerii si cooperarii intre oameni.
  Dezvoltarea constiintei si capacitatii de asumare a responsabilitatilor civice si umane.
  Implicarea in rezolvareaunor probleme concrete ale societatii actuale.
  Redescoperirea valorilor autentice, traditionale ale stramosilor nostrii ce au trait pe aceste meleaguri.
  Sa contribuim la reformarea sistemului de invatamant prin existenta in programele scolare a cat mai multor ore de cercetare aplicativa in toate domeniile.
  Promovarea inventicii si a cercetarii, mai ales in domeniul Stiintelor de frontiera.

  - Asociaţia va îndeplini şi alte obiective şi atribuţii stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.
  Atribuţiile Asociatia Zalmoxa pot fi completate, în funcţie de necesităţi, de către Consiliul director sau Adunarea Generală.

  CAPITOLUL III
  PATRIMONIUL INITIAL, CUANTUM, COTIZATII


  Art. 9.Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 800 lei, constituit exclusiv din aporturile depuse în numerar de membrii fondatori care au constituit Asociaţia şi care a fost depus în contul Asociaţiei deschis la Banca ………………
  Art. 10. Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi majorat în vederea realizării obiectivelor de la art. 8 prin:
  a)donaţii, sponsorizări, legate şi alte venituri prevăzute de lege;
  b)diverse venituri extraordinare;
  c)cotizaţia de înscriere, în cuantum de echivalent 100 Euro plătibilă în lei într-o singură tranşă şi o singură dată la cursul Euro din ziua efectuării plăţii, de către membrii fondatori;
  d)activităţi economice şi sociale generatoare de fonduri necesare dezvoltării asociaţiei, cu condiţia ca toate veniturile obţinute să fie folosite în exclusivitate pentru scopul şi atingerea obiectivelor asociaţiei, rezultate din prezentul statut;
  e)venituri proprii, provenite din activităţile legate de sarcinile de fond
  f)dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
  g) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
  h)resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
  i)resurse obţinute din programe de finanţări;
  j)alte venituri prevăzute de lege.
  k) granturi sau finantari

  l) alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din tara sau din strainatate, destinate realizarii scopurilor Asociatiei Zalmoxa S1+1.


  Art. 11. Având drept fundament bugetul aprobat, asociaţia va efectua cheltuieli în ceea ce priveşte:
  a) punerea în practică a Programelor ce sunt dezvoltate de Asociaţie;
  b) remunerarea personalului Asociaţiei;
  c) cheltuieli administrative şi gospodăreşti;
  d) editare, tipărire, difuzare de materiale şi publicaţii.
  e) alte cheltuieli necesare şi utile

  Art. 12. Asociaţia poate avea conturi bancare în lei şi valută, deschise în România. Poate să deţină în nume propriu, în proprietate sau folosinţă (administrare) bunuri materiale mobile sau imobile.
  Art. 13. Asociaţia poate să investească şi să reinvestească capitalul rezultat pentru fiecare din scopurile menţionate ale asociaţiei.
  Art. 14. Exerciţiul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Pentru anul în curs, exerciţiul bugetar începe la data înregistrării asociaţiei ca persoană juridică. Bilanţul anual se depune la organele financiare.

  CAPITOLUL IV


  ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI
  ORGANELE DE DIRECŢIE, ADMINISTRAŢIE ŞI CONTROL

  Art. 15. Organele de conducere şi control sunt:
  a)Adunarea generală;
  b)Consiliul director;
  c)Cenzorul sau comisia de cenzori, în cazul dezvoltării asociaţiei.
  Art. 16. Adunarea generală este organul suprem al asociaţiei, se compune din toţi membrii cotizanţi ai asociaţiei, fără nici o distincţie şi activează prin şedinţe ordinare şi extraordinare.
  Adunarea generală va fi convocată de preşedintele asociaţiei.
  .................................................. .................................................. ................................ Art. 17. .................................................. .................................................. ..................
  Majoritatea cu care se iau hotărârile este de jumatate plus unu .
  Adunarea generală nu va putea lua nici o decizie dacă la prima convocare nu au răspuns cel puţin jumatate plus unu din numărul asociaţilor. La a doua convocare se va putea decide cu majortatea absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.
  Art. 18. Principalele atribuţii ale Adunării generale sunt:
  a) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
  b) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
  .................................................. .................................................. .....................................
  o)Orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
  Art. 19.Consiliul de director se constituie astfel:
  1. Preşedinte
  2. Vicepreşedinte
  3. Secretar
  Art. 20.sociaţiei. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.
  Consiliul director constitutiv şi Consiliul director ales este numit pe o perioadă de 5 ani, dacă Adunarea Generală nu dispune altfel.
  Preşedintele Consiliului director este şi preşedintele Adunării generale.
  Consiliul director îşi va organiza şedinţele după necesităţi, dar cel puţin o dată pe lună.
  La şedinţele Consiliului director pot participa, cu drept de consiliere, orice alt membru invitat.
  Art. 21. Atribuţiile Consiliului director, în principal, sunt:
  a)Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
  b)Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
  c)Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut sau prin hotărâri ale Adunării Generale nu se prevede altfel;
  d)Asigură conducerea curentă a asociaţiei între Adunările Generale;
  e)Stabileşte criteriile de alocare a resurselor financiare în cadrul asociaţiei.
  f)Desfăşoară toate activităţile pe care le consideră necesare şi oportune, care să ducă la realizarea obiectivelor propuse;
  g)Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
  Art. 22. Asociaţia, în relaţiile cu terţii şi salariaţii, va fi reprezentată de preşedinte şi în lipsa acestuia prin împuternicire scrisă a Preşedintelui, de către vicepreşedinte sau secretar.
  Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei. El este responsabil de funcţionarea legală a Asociaţiei, precum şi de respectarea normelor de drept referitoare la asociaţii, respectiv a activităţii organelor de control intern.
  Preşedintele are drepturi depline de reprezentare a asociaţiei în raporturile cu terţii, inclusiv cu banca şi alte instituţii, asociaţii sau foruri.
  Art. 23. În momentul în care asociatia va avea mai mult de 15 membri, controlul financiar intern al asociaţiei va fi asigurat de un cenzor. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
  Adunarea Generală va alege Cenzorul, pe o perioadă de 2 ani. Acesta poate fi şi o persoană din afara Asociaţiei.
  Când asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori, conform O.G. nr.26/2000 cu modificările ulterioare.
  Art. 24. În realizarea competenţei sale cenzorul:
  - Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
  - Întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
  - Poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot;
  - Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
  CAPITOLUL V: STRUCTURA ORGANIZAŢIEI

  Art. 9. Membrii organizaţiei:

  1. Calitatea de membru:

  a. Condiţii necesare. Poate deveni membru al Asociatiei Zalmoxa, orice persoană care întruneşte următoarele condiţii:
  -şi-a manifestat dorinţa de a adera la organizaţie prin completarea formularului de adeziune si cunoaşte prevederile statutului Asociatiei Zalmoxa.
  -este recomandată de cel puţin un membru cu drepturi depline.
  -comunica permanent cu ceilalti membrii in vederea indeplinirii obiectivelor Asociatiei Zalmoxa.

  b. Pierderea calităţii de membru: Calitatea de membru al Asociatiei Zalmoxa se pierde prin:
  -renunţare - pe baza unei cereri scrise şi a dovezii de reglare a tuturor problemelor financiare şi materiale cu Asociatia Zalmoxa.
  -excludere – pe baza deciziei Consiliului Director (cu 2/3 din voturi), în urmatoarele situaţii: încalcarea statutului sau a deciziilor interne; lipsa de comunicare cu membrii Asociatiei Zalmoxa pentru mai mult de 60 de zile (fara a fi instiintati in prealabil despre aceasta situatie);
  -deces

  c. Drepturile membrilor:
  -de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere şi de control ale organizaţiei.
  -de a participa, fără drept de vot, la şedinţele structurii de conducere.
  -de a primi informaţii cu privire la activităţile organizaţiei.
  -de a propune activităţi şi de a vota planul anual de activităţi.
  -de a se implica în activităţile organizaţiei.
  -de a beneficia de toate resursele oferite de Asociatia Zalmoxa in confomitate cu prevederile regulamentului intern.

  d. Responsabilităţile membrilor
  -de a participa la adunarea generala anuala.
  -de a cunoaşte şi respecta prevederile statutului şi altor documente adoptate de organizaţie şi de structurile de conducere.
  -de a sprijini, prin mijloacele pe care le are la dispozitie, Asociatia Zalmoxa în realizarea scopului si obiectivelor sale.
  -de a nu întreprinde activitati care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociatiei.
  -de a tine secretariatul organizatiei la curent cu datele de contact personale pentru a putea primi corespondenta asociatiei.
  -de a se implica in proiectele desfasurate si de a comunica permanent cu ceilalti membrii.

  e. Categorii speciale de membri

  Membri onorifici. Calitatea de membru onorific poate fi dobandita de orice persoana fizica sau juridica care isi insuseste statutul, metodologia si obiectivele Asociatiei Zalmoxa.

  Adunarea Generala poate acorda calitatea de membru onorific persoanelor care ajuta si sustin cu rezultate deosebite derularea programelor si atingerea obiectivelor asociatiei. Aceasta calitate se dobandeste la propunerea a cel putin 2/3 din membrii Consiliului Director.

  Drepturile membrilor onorifici:
  - Au dreptul de a participa la reuniunile Asociatiei Zalmoxa.
  -Au drept de cuvant in cadrul reuniunilor asociatiei. Membrii onorifici nu au drept de vot.
  Asociatia Zalmoxa isi rezerva dreptul de a retrage calitatea de membru onorific prin aplicarea aceleiasi proceduri utilizate la acordarea acestei calitati, in conditii care vor fi aduse la cunostinta acestuia in prealabil.

  Sfatul batranilor. Totalitatea membrilor onorifici constituie Sfatul batranilor. Acesta se intalneste anual sau la cerinta expresa a Presedintelui asociatiei pentru a face recomandari pentru Planul pe Termen Lung, Planul de Actiune, idei de proiecte, bugetul asociatiei, metode de recrutare/extindere, training, sau orice alte probleme de interes. In cadrul intalnirilor cu sfatul batranilor pot fi invitati membri asociatiei cu rezultate deosebite cat si parteneri marcanti ai proiectelor si programelor Asociatiei Zalmoxa.

  CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI

  Art. 14. Domenii de activitate. In vederea facilitarii realizarii obiectivelor Asociatiei Zalmoxa S1+1, sfera de activitate a acesteia este impartita in trei domenii de activitate posibile, dupa cum urmeaza:

  A)Individual:


  Pentru a oferi membrilor individuali oportunitatea de a isi dezvolta aptitudinile si potentialul personal prin programe de training, prin participarea acestora la evenimente din tara si strainatate.  B)International:

  Pentru a oferi membrilor individuali oportunitatea de a contribui la consolidarea intelegerii şi cooperarii in comunitate si la nivel global.  B)Afaceri:

  Pentru a oferi membrilor individuali oportunitatea de a contribui la dezvoltarea infrastructurii economice, a prosperitatii şi a bunastarii economice in comunitate si la nivel global.

  Art. 15. Principii. În activităţile desfăşurate, organizaţia va respecta următoarele principii:
  -respectarea legislatiei în vigoare
  -nondiscriminare/acordarea de şanse egale si gen
  -transparenţă
  -responsabilitate socială


  CAPITOLUL VII

  DESPRE ASOCIATI

  Art. 16. Poate deveni membru al Asociaţiei, în limita locurilor stabilite potrivit criteriilor adoptate în acest sens, orice persoană fizică majoră, cetăţean roman, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a. acceptă Statutul Asociaţiei;
  b. îşi asumă obligaţiile ce decurg din calitatea de membru;
  Calitatea de asociat este personală.
  Admiterea unui membru se face pe baza cererii (adeziunii) scrise a acestuia, adresată preşedintelui, prin care solicitantul aderă la prezentul statut.
  Consiliul director poate admite sau respinge cererea de adeziune.
  Candidatul care solicită intrarea în Asociaţie trebuie să dispună de declaraţiile de recomandare şi de susţinere a cel puţin un membru fondator al Asociaţiei şi de formularul completat personal, conform modelului aprobat de Consiliul director.
  Oricine este liber să intre în asociaţie dacă respectă statutul, dacă arată că este interesat şi capabil să facă efortul în comun care să conducă la realizarea scopului şi a obiectivelor. Fără aprobarea Consiliului Director nimeni nu poate intra în asociaţie.
  Art.17. Drepturile şi obligaţiile membrilor:
  Membrii asociaţiei au următoarele drepturi statutare:
  a) să participe la activităţile asociaţiei;
  b) să realizeze propuneri in ceea ce priveste înfiinţarea unor noi programe, conforme cu scopul si statutul asociaţiei, şi modalitatea de dezvoltare a Programelor existente;
  c) să folosească dotările materiale ale asociaţiei conform misiunii acesteia;
  d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control;
  e) să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;
  f) să conteste hotărârile preşedintelui şi consiliului director şi să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susţinuţi prin semnături de 25 % din membri;
  g) să renunţe la calitatea de membru printr-o demisie scrisă şi adresată Consiliului Director, cu condiţia să comunice acest lucru cu cel puţin 30 de zile înainte ;
  h) toţi membrii au drept de vot conform art. 20 litera k de mai sus.
  i)se consideră membru fondator toţi membrii fondatori constitutivi precum şi membrii care în termen de 60 de zile de la înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Deva, achită în contul Asociaţiei cotizaţia de înscriere conform art. 12 lit. d din prezentul statut.
  Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii statutare:
  a) să cunoască şi să accepte statutul asociaţiei,
  b) să contribuie la îndeplinirea misiunii asociaţiei,
  c) să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fără mandat din partea Preşedintelui sau Consiliului Director.

  Atribuţii:
  -Consiliul director conduce organizaţia între întâlnirile Adunării Generale, punând în aplicare deciziile acesteia
  -Informează şi consultă sistematic membrii organizaţiei cu privire la activităţile organizaţiei sau alte aspecte relevante
  -Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei
  -Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei
  -Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală
  -Consiliul director poate imputernici / angaja una sau mai multe persoane cu functii executive, pentru a derula activităţile / proiectele curente ale organizaţiei.

  Art. 18. Cenzorul/ comisia de cenzori. Rolul cenzorului este de a verifica modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmi rapoarte şi le prezintă adunării generale, participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot, îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală
  în cazul în care constata abateri grave în administrarea Asociatiei, cenzorul convoaca de urgenţa Adunarea Generala.
  Nota - dacă organizaţia are mai mult de 100 de membri este necesară o comisie de cenzori alcătuită din 3 persoane dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil

  Art. 19. Organizare interna. Toate structurile organizaţiei pot să îşi adopte propriile regulamente de organizare şi funcţionare. O dată adoptate, acestea devin obligatorii.


  CAPITOLUL VIII

  DESPRE DIZOLVARE ŞI LICHIDARE
  Art. 20. Dizolvarea şi lichidarea: Organizaţia îşi încetează activitatea prin hotărârea Adunării generale. In cazul dizolvarii organizatiei bunurile organizatie vor fi transferate uneia sau mai multor organizatii cu scop similar, decizia în acest sens fiind luată de Adunarea generală.
  Dizolvarea şi lichidarea asociatiei poate fi făcută în condiţiile O.G. nr.26 din 2000 cu modificările ulterioare.

  CAPITOLUL IX

  DISPOZIŢII FINALE


  Dispoziţiile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare, pe toată durata de existenţă a asociaţiei.
  Dispoziţiile prezentului statut intră în vigoare din momentul înregistrării asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

  Preşedinte Asociaţie,

  DATELE DE IDENTIFICARE ŞI SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI


  Nr.
  Nume
  Prenume
  Domiciliu
  C.I. (serie, nr.)

  Semnatura

  am hotărât crearea Asociaţiei Zalmoxa S1+1 si adoptarea prezentului Statut in cadrul sedintei de constituire/Adunarii Generale din data de ……………………………….
  Prezentul Statut a fost redactat într-un număr de 6 exemplare.
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 27.04.2012 la 19:37.

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  24.10.2011
  Locație
  Craiova
  Posturi
  857
  Nr.
  Nume Sonleitner
  Prenume Ingrid Irina
  Datele au fost trimise in mail

  Semnatura[/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] Sonleitner Ingrid Irina
  am hotărât crearea Asociaţiei Zalmoxa S1+1 si adoptarea prezentului Statut in cadrul sedintei de constituire/Adunarii Generale din data de ……………………………….
  Prezentul Statut a fost redactat într-un număr de 6 exemplare.

  [/QUOTE]
  Ultima modificare făcută de arienne2003; 11.11.2014 la 20:10.

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  68.436
  CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Asociatiei ZALMOXA S1+1.

  Art. 7. Scopul Asociatiei Zalmoxa este de a contribui la Renasterea Societatii Umane,
  precum şi interesul general al drepturilor omului, constând din activităţi educative, patriotice, cultural-artistice, turistice, medicale şi umanitare.


  Art. 8. Obiectivele Asociatiei Zalmoxa sunt:

  - să desfăşoare activităţi culturale, educative şi umanitare prin organizarea de manifestări culturale, olimpiade, jocuri si concursuri, tabere de creaţie, de instruire şi de alte categorii pentru promovarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, a folclorului, a creaţiei originale cultural-artistice, a invenţiilor şi inovaţiilor; saloane de artă plastică, expoziţii precum şi activităţi de divertisment (festivaluri, concursuri, tabere, etc.) în săli şi aer liber; conferinţe şi cursuri de calificare şi/sau perfecţionare, spectacole, vizite şi excursii în ţară şi străinătate pentru documentare şi cunoaştere a valorilor culturale naţionale şi universale; organizare de simpozioane, mese rotunde,work shop-uri, întâlniri cu personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii; înfiinţarea şi editarea unor publicaţii proprii (cărţi, reviste, ziare, pliante, cărţi poştale, ilustrate); servicii de iniţiere în domeniul culturii şi artei, istoriei şi turismului.
  - să lupte pentru păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, arheologic, istoric, social şi natural, a obiceiurilor caracteristice poporului român;
  - să iniţieze acţiuni pentru comemorarea şi aniversarea unor înaintaşi sau evenimente; să promoveze cultul pentru muncă, frumos şi civilizaţie; să îndemne prin toată activitatea sa la respect pentru valorile naţionale şi pentru eroi, pentru cei care au suferit în războaie mondiale, revoluţii, răscoale şi încleştări pentru libertate, demnitate umană, drepturile omului, apărarea gliei străbune.
  - să sensibilizeze opinia publică şi autorităţile asupra unor probleme nerezolvate sau cu rezolvare insuficientă legate de: recunoaşterea meritelor unor înaintaşi, restaurarea şi repunerea în circuit a unor monumente istorice, amenajarea şi /sau reamenajarea unor rezervaţii naturale de importanţă locală sau naţională, inscripţionarea şi aplicarea de plăci comemorative, înlăturarea poluării sub orice formă.
  - asociaţia îşi propune desfăşurarea de activităţi culturale, educative şi de binefacere, cu titlu gratuit în folosul oamenilor nevoiaşi, al familiilor cu mulţi copii, al oamenilor singuri, bolnavilor, persoanelor cu handicap, copiilor orfani sau abandonaţi, familiilor şi persoanelor cu gospodării distruse în urma calamităţilor naturale. Asociaţia va milita pentru extinderea bazei de instruire şcolară pentru toate treptele de învăţământ, inclusiv universitare. În acelaşi context va exista o preocupare specială a Asociaţiei pentru insuflarea în conştiinţa tineretului a idealurilor de patriotism, cultură, educaţie, contribuţia acestora la îmbogăţirea patrimoniului cultural, istoric, folcloric, social, economic şi umanitar.
  - Asociaţia îşi propune să militeze pentru deschiderea de orfelinate şi case de bătrâni în judeţ şi ţară, sprijinirea integrării în societate a persoanelor cu handicap şi a tinerilor care datorită vârstei trebuie să părăsească şcolile speciale sau orfelinatele fără însă a avea un loc de muncă sau adăpost.
  - Asociaţia va lupta cu mijloacele sale pentru stabilirea, recunoaşterea şi consolidarea unor adevăruri istorice, culturale şi altele de acest fel.
  - Asociaţia îşi propune elaborarea sau/şi susţinerea unor proiecte cu caracter social , educativ-patriotic, umanitar, medical şi cultural. Pentru a-şi populariza principiile şi pentru eficientizarea acţiunilor sale, Asociaţia are în vedere obţinerea de licenţe pentru posturi de radio şi televiziune unde receptarea canalelor de radio şi televiziune este deficitară sau imposibilă datorită reliefului.
  - asociaţia va organiza activităţi în scopul descoperirii, încurajării şi ajutorării copiilor dotaţi, acordării unor compensaţii materiale sau morale unor categorii defavorizate social sau a unor persoane super dotate cu prilejul realizării de invenţii, inovaţii, rezultate deosebite în cadrul participării la concursuri, olimpiade sau festivaluri. Acestora li se vor dona din fondul Asociaţiei sau din fonduri sponsorizate, cu titlu gratuit, alimente, îmbrăcăminte, mobilier, obiecte de uz casnic şi de folosinţă îndelungată, rechizite şi aparatură (calculatoare, etc.) acolo unde este cazul, cadouri cu ocazia sărbătorilor naţionale şi religioase
  Promovarea dezvoltarii economice, morale si spirituale in toate formele sale.
  Promovarea cunoasterii, comunicarii, intelegerii si cooperarii intre oameni.
  Dezvoltarea constiintei si capacitatii de asumare a responsabilitatilor civice si umane.
  Implicarea in rezolvareaunor probleme concrete ale societatii actuale.
  Redescoperirea valorilor autentice, traditionale ale stramosilor nostrii ce au trait pe aceste meleaguri.
  Sa contribuim la reformarea sistemului de invatamant prin existenta in programele scolare a cat mai multor ore de cercetare aplicativa in toate domeniile.
  Promovarea inventicii si a cercetarii, mai ales in domeniul Stiintelor de frontiera.

  - Asociaţia va îndeplini şi alte obiective şi atribuţii stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.
  Atribuţiile Asociatia Zalmoxa pot fi completate, în funcţie de necesităţi, de către Consiliul director sau Adunarea Generală.

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •