Rezultate 1 la 3 din 3

Subiect: Principii de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.729

  Principii de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII


  Principii de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII, in care Omenia, Credinta si Bunul Simt devin LEGI.


  Pentru a fi alături de noi trebuie să îndepliniţi următoarele criterii:

  - Dragoste pentru toti semenii
  - Loialitate
  - Onorabilitate
  - Disponibilitate
  - Credibilitate
  - Determinare
  - Modestie
  - Altruism
  - Empatie
  - Reputatie buna
  - Claritate în gândire şi în comunicare eficienta, publica, continuua si responsabila.

  ÎN PARTICULAR cei care formeaza un " PUNCT DE SPRIJIN " adunand continuu Energie a SUFLETULUI Uman si cauta continuu Principiile de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII, sunt :  1. Oameni cu credinţă în Dumnezeu şi înalte convingeri spirituale, capabili să înţeleagă darul chipului şi asemănării, darul liberului arbitru ca premisă a participării conştiente la împlinirea destinului individual şi colectiv al fiinţei umane.

  2. Oameni de SEMENI iubitori, purtători ai respectului faţă de valorile tradiţionale – materiale şi spirituale ale TUTUROR POPOARELOR de la originile lor şi până în prezent – faţă de toţi semenii care au contribuit la propăşirea şi continuitea lor istorică.

  3. Oameni care înțeleg importantă obtinerii intr-un mod perfect Legal a banilor si a partii materiale.

  4. Oameni capabili să slujească tuturor semenilor de pe Terra cu puterea gândului şi a cuvântului expus public, prin toate mijloacele creative de exprimare şi toate canalele moderne de comunicare.

  5. Oameni devotaţi fiinţei umane, învățători care se înnobilează prin voința de a dărui cu altruism semenilor ştiinţa şi experienţa propriei lor vieţi.

  6. Oameni de caracter, care îşi respectă întotdeauna cuvântul dat, rămânând loiali semenilor şi principiilor care i-au consacrat.

  7. Oameni care nu renunţă niciodată să caute drumul optim pentru atingerea ţelurilor nobile propuse, pentru care nu contează cât au realizat, ci piedicile depăşite şi transformate în principii de înţelegere corectă şi acţiune eficientă.

  8. Oameni cu accentuat spirit de echipă şi simţ al responsabilităţii, dispuşi oricând să contribuie la rezolvarea în comuniune a problemelor care vizează devenirea intregii colectivităţi umane.

  9. Oameni modeşti, perseverenţi şi conștiincioși în serviciile aduse, urmărind creșterea calității acestora și nu câștiguri sau avantaje personale.

  10. Oameni care ştiu să abordeze problemele fără înverşunare, fără ură și părtinire, cu faţa luminată de un zâmbet sincer, oglindă a unui suflet deschis şi prietenos.

  11. Oameni cu „cazier moral” curat şi cu conştiinţa împăcată, neimplicaţi în grupări şi interese ideologice partinice, invulnerabili la presiuni şi atacuri publice.

  12. Oameni pentru care „imposibil” nu există, capabili de a găsi mereu soluţii particulare novatoare şi strategii generale de rezolvare creativă a problemelor.

  13. Oameni capabili să înţeleagă că aparţin unei comunităţi care depăşeşte graniţele propriei Patrii şi că numai prin inălţarea unui CURCUBEU al spiritului planetar, guvernat de necondiţionată iubire şi armonică înţelepciune vor contribui la continuitatea vieţii pe Pământul-Mamă, în relaţie cu valorile “semenilor întru raţiune” şi cu conservarea nealterată a creaţiei cosmice, prin cunoaşterea Legilor primordiale, cele Zalmoxiene.

  14.
  Oameni care indreapta cursul umanitatii in mod pasnic.


  Cei care doresc sa vina alaturi de noi pentru a consolida acest " PUNCT DE SPRIJIN " atat de necesar privind viitorul Terrei, sa intre in conferintele noastre whatsapp si skype " smerenie 1,2...n " pentru a putea comunica eficient, public, continuu si responsabil pentru a gasi solutii viabile, usor de pus in practica zilnic, sa multiplice sistemul pe facebook in speranta ca si alte persoane de pe toate continentele ni se vor alatura, sa se inscrie pe forumul www.sfatulbatranilor.ro pentru a aduna punctiform Energie benefica, unde sa-si posteze CV-ul ca sa stim cu cine discutam si astfel ne vom crea sansa clara pentru a avea cu totii un trai decent, Fericit si Sanatos.

  Ar fi bine (dar nu si obligatoriu) ca în prealabil (înainte de a efectua cererea printr-un mesaj scris adresat echipei Sfatului Bătrânilor din Romania) să aveţi un număr de subiecte/mesaje postate (studii, analize, cercetări, opinii, comentarii), reflectând punctul de vedere, opiniile, concluziile personale, etc.

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ivel-Mondial-!

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...=punct+sprijin

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-Planeta-PACII

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...potilor-Terrei


  Primii pasi pe care o sa-i facem impreuna sunt in a educa corect copiii de gradinita si de clase primare I-IV.


  DOAMNE AJUTA !
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 01.04.2020 la 13:09.

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.729
  Principles of coexistence of all the people on the Planet of Peace, where the Humanity and Common Sense become LAWS.

  In principle, for joining us, you must meet the following criteria:

  - Love for everyone
  - Loyalty
  - Honorability
  - Availability
  - Credibility
  - Determination
  - Modesty
  - Altruism
  - Empathy
  - Good reputation
  - Clear-thinking and clear communication

  In particular, those who form a "SUPPORT POINT" by gathering continuously the Energy of the Human SOUL and seeking constantly the Principles for coexistence of all the people on the Planet of Peace, are:


  1. People with faith in God and high spiritual beliefs, able to understand the gift of image and likeness, the gift of free will as a prerequisite for conscious participation to the fulfillment of the individual and collective destiny of the human being.

  2. The ones who love People, who respect the traditional values (material and spiritual) ​​of ALL PEOPLE from their origins to the present and who respect all those who have contributed to progress and historical continuity.

  3. People who understand the importance of obtaining money and the goods in a perfect legal way.

  4. Persons capable of serving all people on Earth with the power of public thought and word, through all creative means of expression and all modern channels of communication.

  5. People who are devoted to the human being, teachers who ennoble themselves by willingly giving others the science and experience of their own lives with altruism.

  6. People of character, who always respect their word, remaining loyal to their fellow citizens and to the principles that consecrated them.

  7. People who never give up looking for the optimal way to achieve their noble goals, as doesn’t matter how much they have achieved, but overcoming the obstacles and transforming them into principles of correct understanding and effective action.

  8. People with an accentuated team spirit and sense of responsibility, willing to contribute at any time to solve in common the problems concerning the entire human community.

  9. Modest, persevering and conscientious people in the services they provide. They are seeking to increase the quality of their services, not the personal gains or advantages.

  10. People who know how to approach problems without fear, hatred and bias, with the face illuminated by a genuine smile - mirror of an open and friendly soul.

  11. People with a clean "moral record" and a reconciled conscience, not involved in groups and party ideological interests, invulnerable to public pressure and attacks.

  12. People for whom "impossible" does not exist. They are always able to find innovative particular solutions and general strategies for solving the problems in a creative way.

  13. People able to understand that they belong to a community that transcends the boundaries of their own Country and that only by raising a RAINBOW of the planetary spirit, governed by unconditional love and harmonious wisdom, they will contribute to the continuity of life on the Mother Earth - in connection with the values ​​of all the others who think in the same way and with the unaltered preservation of the cosmic creation, by knowing the primordial Laws (the Zalmoxian ones).

  14. People who peacefully direct the course of humanity.


  Those who wish to join us in order to consolidate this "SUPPORT POINT" - essential for the future of the Earth - are invited on our WhatsApp and Skype conferences called "Humbleness 1, 2... n", in order to communicate with us in an effective, public, continuous and responsible way for finding viable solutions, easy to put into practice every day, multiplying the system on Facebook and hoping that other people from all continents will also join us by subscribing themselves on the website
  www.sfatulbatranilor.ro to gather beneficial Energy in the same point. On this website, they can post their CV, so we know the people we are talking with and thereby we will create a clear chance to have a decent, happy and healthy life.

  It would be good (but not compulsory) that before subscribing, by sending a request to the Sage People’s Council from Romania), that you have a number of topics / messages posted (studies, analyzes, research, opinions, comments) reflecting your point of view, assessments, personal conclusions, etc.

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ivel-Mondial-!


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...=punct+sprijin


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-Planeta-PACII


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...potilor-Terrei  The first steps that we will take together are to educate the children from kindergarten and primary schools rightly.


  God bless you!
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 28.03.2020 la 20:25.

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.729

  Principles of coexistence of all the people on the Planet of Peace, where the Humanity and Common Sense become LAWS.

  In principle, for joining us, you must meet the following criteria:

  - Love for everyone
  - Loyalty
  - Honorability
  - Availability
  - Credibility
  - Determination
  - Modesty
  - Altruism
  - Empathy
  - Good reputation
  - Clear-thinking and clear communication

  In particular, those who form a "SUPPORT POINT" by gathering continuously the Energy of the Human SOUL and seeking constantly the Principles for coexistence of all the people on the Planet of Peace, are:


  1. People with faith in God and high spiritual beliefs, able to understand the gift of image and likeness, the gift of free will as a prerequisite for conscious participation to the fulfillment of the individual and collective destiny of the human being.

  2. The ones who love People, who respect the traditional values (material and spiritual) ​​of ALL PEOPLE from their origins to the present and who respect all those who have contributed to progress and historical continuity.

  3. People who understand the importance of obtaining money and the goods in a perfect legal way.

  4. Persons capable of serving all people on Earth with the power of public thought and word, through all creative means of expression and all modern channels of communication.

  5. People who are devoted to the human being, teachers who ennoble themselves by willingly giving others the science and experience of their own lives with altruism.

  6. People of character, who always respect their word, remaining loyal to their fellow citizens and to the principles that consecrated them.

  7. People who never give up looking for the optimal way to achieve their noble goals, as doesn’t matter how much they have achieved, but overcoming the obstacles and transforming them into principles of correct understanding and effective action.

  8. People with an accentuated team spirit and sense of responsibility, willing to contribute at any time to solve in common the problems concerning the entire human community.

  9. Modest, persevering and conscientious people in the services they provide. They are seeking to increase the quality of their services, not the personal gains or advantages.

  10. People who know how to approach problems without fear, hatred and bias, with the face illuminated by a genuine smile - mirror of an open and friendly soul.

  11. People with a clean "moral record" and a reconciled conscience, not involved in groups and party ideological interests, invulnerable to public pressure and attacks.

  12. People for whom "impossible" does not exist. They are always able to find innovative particular solutions and general strategies for solving the problems in a creative way.

  13. People able to understand that they belong to a community that transcends the boundaries of their own Country and that only by raising a RAINBOW of the planetary spirit, governed by unconditional love and harmonious wisdom, they will contribute to the continuity of life on the Mother Earth - in connection with the values ​​of all the others who think in the same way and with the unaltered preservation of the cosmic creation, by knowing the primordial Laws (the Zalmoxian ones).

  14. People who peacefully direct the course of humanity.

  Those who wish to join us in order to consolidate this "SUPPORT POINT" - essential for the future of the Earth - are invited on our WhatsApp and Skype conferences called "Humbleness 1, 2... n", in order to communicate with us in an effective, public, continuous and responsible way for finding viable solutions, easy to put into practice every day, multiplying the system on Facebook and hoping that other people from all continents will also join us by subscribing themselves on the website
  www.sfatulbatranilor.ro to gather beneficial Energy in the same point. On this website, they can post their CV, so we know the people we are talking with and thereby we will create a clear chance to have a decent, happy and healthy life.

  It would be good (but not compulsory) that before subscribing, by sending a request to the Sage People’s Council from Romania, you have a number of topics / messages posted (studies, analyzes, research, opinions, comments) reflecting your point of view, assessments, personal conclusions, etc.

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ivel-Mondial-!


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...=punct+sprijin


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-Planeta-PACII


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...potilor-Terrei  The first steps that we will take together are to educate the children from kindergarten and primary schools rightly.


  God bless you!  ----------------------


  Principii de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII, in care Omenia si Bunul Simt devin LEGI.


  ÎN PRINCIPIU pentru a fi alături de noi trebuie să îndepliniţi următoarele criterii:

  - Dragoste pentru toti semenii
  - Loialitate
  - Onorabilitate
  - Disponibilitate
  - Credibilitate
  - Determinare
  - Modestie
  - Altruism
  - Empatie
  - Reputatie buna
  - Claritate în gândire şi în comunicare

  ÎN PARTICULAR cei care formeaza un " PUNCT DE SPRIJIN " adunand continuu Energie a SUFLETULUI Uman si cauta continuu Principiile de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII, sunt :  1. Oameni cu credinţă în Dumnezeu şi înalte convingeri spirituale, capabili să înţeleagă darul chipului şi asemănării, darul liberului arbitru ca premisă a participării conştiente la împlinirea destinului individual şi colectiv al fiinţei umane.

  2. Oameni de SEMENI iubitori, purtători ai respectului faţă de valorile tradiţionale – materiale şi spirituale ale TUTUROR POPOARELOR de la originile lor şi până în prezent – faţă de toţi semenii care au contribuit la propăşirea şi continuitea lor istorică.

  3. Oameni care înțeleg importantă obtinerii intr-un mod perfect Legal a banilor si a partii materiale.

  4. Oameni capabili să slujească tuturor semenilor de pe Terra cu puterea gândului şi a cuvântului expus public, prin toate mijloacele creative de exprimare şi toate canalele moderne de comunicare.

  5. Oameni devotaţi fiinţei umane, învățători care se înnobilează prin voința de a dărui cu altruism semenilor ştiinţa şi experienţa propriei lor vieţi.

  6. Oameni de caracter, care îşi respectă întotdeauna cuvântul dat, rămânând loiali semenilor şi principiilor care i-au consacrat.

  7. Oameni care nu renunţă niciodată să caute drumul optim pentru atingerea ţelurilor nobile propuse, pentru care nu contează cât au realizat, ci piedicile depăşite şi transformate în principii de înţelegere corectă şi acţiune eficientă.

  8. Oameni cu accentuat spirit de echipă şi simţ al responsabilităţii, dispuşi oricând să contribuie la rezolvarea în comuniune a problemelor care vizează devenirea intregii colectivităţi umane.

  9. Oameni modeşti, perseverenţi şi conștiincioși în serviciile aduse, urmărind creșterea calității acestora și nu câștiguri sau avantaje personale.

  10. Oameni care ştiu să abordeze problemele fără înverşunare, fără ură și părtinire, cu faţa luminată de un zâmbet sincer, oglindă a unui suflet deschis şi prietenos.

  11. Oameni cu „cazier moral” curat şi cu conştiinţa împăcată, neimplicaţi în grupări şi interese ideologice partinice, invulnerabili la presiuni şi atacuri publice.

  12. Oameni pentru care „imposibil” nu există, capabili de a găsi mereu soluţii particulare novatoare şi strategii generale de rezolvare creativă a problemelor.

  13. Oameni capabili să înţeleagă că aparţin unei comunităţi care depăşeşte graniţele propriei Patrii şi că numai prin inălţarea unui CURCUBEU al spiritului planetar, guvernat de necondiţionată iubire şi armonică înţelepciune vor contribui la continuitatea vieţii pe Pământul-Mamă, în relaţie cu valorile “semenilor întru raţiune” şi cu conservarea nealterată a creaţiei cosmice, prin cunoaşterea Legilor primordiale, cele Zalmoxiene.

  14. Oameni care indreapta cursul umanitatii in mod pasnic.


  Cei care doresc sa vina alaturi de noi pentru a consolida acest " PUNCT DE SPRIJIN " atat de necesar privind viitorul Terrei, sa intre in conferintele noastre whatsapp si skype " smerenie 1,2...n " pentru a putea comunica eficient, public, continuu si responsabil pentru a gasi solutii viabile, usor de pus in practica zilnic, sa multiplice sistemul pe facebook in speranta ca si alte persoane de pe toate continentele ni se vor alatura, sa se inscrie pe forumul www.sfatulbatranilor.ro pentru a aduna punctiform Energie benefica, unde sa-si posteze CV-ul ca sa stim cu cine discutam si astfel ne vom crea sansa clara pentru a avea cu totii un trai decent, Fericit si Sanatos.

  Ar fi bine (dar nu si obligatoriu) ca în prealabil (înainte de a efectua cererea printr-un mesaj scris adresat echipei Sfatului Bătrânilor din Romania) să aveţi un număr de subiecte/mesaje postate (studii, analize, cercetări, opinii, comentarii), reflectând punctul de vedere, opiniile, concluziile personale, etc.

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ivel-Mondial-!

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...=punct+sprijin

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-Planeta-PACII

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...potilor-Terrei


  Primii pasi pe care o sa-i facem impreuna sunt in a educa corect copiii de gradinita si de clase primare I-IV.


  DOAMNE AJUTA !
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 28.03.2020 la 20:30.

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •