Rezultate 1 la 4 din 4

Subiect: Sistem de autofinantare a proiectului Marșului Pacii, Sarmizegetusa 2050

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  74.188

  Sistem de autofinantare a proiectului Marșului Pacii, Sarmizegetusa 2050

  Sistem de autofinantare a proiectului Marșului Pacii, Sarmizegetusa 2050

  De când mă știu am dat celor din jurul meu tot ce am avut prin buzunare și sunt convins total că așa voi rămâne toată Viața, o persoană altruistă.

  Împreună cu tinerii din Școala de afaceri Zalmoxiană în cadrul Ong-urilor noastre, gândim un sistem de autofinanțare la nivel global în domeniul Păcii, în sensul că dorim ca până în anul 2050 la Sarmizegetusa Regia - Capitala Spirituală a Neamului nostru să fie ratificat tratatul de Pace dintre toate țările din lume și bineînțeles că partea materială joacă un rol fundamental în derularea acestui proiect.

  Pentru că nu am văzut până în acest moment în filosofia nici unui alt popor analiza profundă a consecințelor apărute în urma modului de obținere a părtii materiale, așa că am fost nevoit să urmăresc legătura metafizică a obținerii banilor pe diferite căi în afară de cele legale și astfel mi s-a " dezvăluit " conceptul ancestral al Neamului nostru, cel Zalmoxian, acela de “ OM cu OM, Ban Curat
  cu Ban Curat “ în care se ține cont de relațiile emoționale dintre Oameni.

  Începând de anul trecut, am oferit la grădinițe și școlile primare din Craiova, mii de fluturași de PACE pentru ca Piciumanii Neamului nostru să scrie cu mânuțele lor cuvântul PACE, astfel încât curățenia lor Sufletească să determine ceea ce ne propunem, iar familiile lor să țină cont de această dorință sinceră privind viitorul omenirii.

  Am observat că acțiunea noastră a început sa aibă un impact neașteptat asupra părinților, bunicilor și străbunicilor micuților, după distribuirea în Oltenia a zeci de mii de astfel de fluturași ai Păcii, motiv pentru care am hotărât cu toții să finanțăm cel puțin un milion de astfel de fluturași pe care să-i trimitem în toate localitățile aflate de-o parte și de alta a Prutului și peste tot acolo unde se vorbește românește, ca prim pas, pentru că dorim în pasul următor să extrapolăm la nivel global acest proiect pentru că noi intuim că astfel va dispare frica, secretomania și preocuparea zilei de mâine și toți oamenii vor trăi Fericiți, Sănătoși și Decent.

  Sunt circa un miliard de Piciumani cu varsta de până la 10 ani pe Terra la ora actuală.

  Sumele de bani anuale ce ar fi necesare pentru Marșurile Păcii la nivel global, până în anul 2050, pot ajunge la nivelul de zece miliarde de dolari, bani pe care nici o organizație nonguvernamentală nu-i are.

  Făcând o mică socoteală privind costurile în cadrul unei grădinițe sau școală primară pentru o grupă de 20 de Piciumani, cărora li se vor pune la dispoziție un banner, fluturași de Pace, baloane tricolore sau colorate, stegulețe, semințe de flori și de conifere, eprubete plasmatice, diplome de participare și un tablou al PĂCII, am ajuns la concluzia că l
  ogic și util ar fi ca fiecare educator și învățător să ofere 1 leu - ( 0,25$ ) din salariu lunar pentru organizarea marșului Păcii. Acești bani sunt " bani curați " pentru că sunt obținuți legal. Facem acest mic calcul pentru că dorim să avem o unitate de masură pentru organizarea anuală pe data de 1 Iunie a Marșului Păcii - Marșul Piciumanilor în cât mai multe localități în lume, începând cu cele mai mici cătune și sate, până la marile metropole.

  Cei care nu pot să ofere acești bani din varii motive și doresc totuși să organizeze alături de Piciumanii lor, în localitatea în care-și desfășoară activitatea didactică, un astfel de marș al Păcii, asociațiile noastre îi vor ajuta în limita posibilităților.


  O să cizelăm în Timp acest sistem de autofinanțare și o să anunțăm public de unde pot fi cumpărate aceste obiecte enumerate mai sus.

  Pe data de 21 Septembrie anul acesta s-a desfășurat în 10 localități din România Marșul Păcii și la Craiova primul Simpozion internațional în acest sens. Cu această ocazie piciumanii de grădiniță și de școală primară au “ semnat “ primul tratat de pace mondială.
  https://www.youtube.com/watch?v=FqMa...T16EIcvxwglDKw
  https://www.youtube.com/watch?v=ICOVO4ynWio
  https://www.youtube.com/watch?v=byjw...V42Ht910O9V2Uc
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...i-21-sept-2019

  Asociațiile Arta Zalmoxa și Avangarda de sacrificiu, alături de Academia DacoRomană și Consiliul Mondial Român, vor gestiona acest proiect - Marșul Păcii - Sarmizegetusa 2050.

  În cazul în care doriți să participați la această inițiativă, vă rugăm să ne trimiteți datele de contact pentru a putea comunica eficient, continuu și responsabil.

  După fiecare Marș al Păcii, vă rugam să postați fotografii și filme pe
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050. Toate acestea vor fi postate pe forumul http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php, urmând ca ulterior să fie trimise Guvernelor, Ambasadelor și Consulatelor din întreaga lume.

  Ne-am bucura dacă ne-ați putea recomanda și alți EDUCATORI ȘI ÎNVĂȚĂTORI de bună credință, dornici să contribuie la pacea mondială.

  Nădăjduim ca pentru început acest proiect să devină acțiune principală susținută de Neamul nostru, ajutând astfel întreaga omenire să conștientizeze și să învețe în scurt Timp să redistribuie resursele umane și materiale spre domenii cu adevărat importante fiecărui om, ca:
  - EDUCAȚIE
  - SĂNĂTATE = HRANĂ
  - INVENTICĂ


  Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și sprijin
  în promovarea Păcii în rândul micilor vlăstare!

  DOAMNE AJUTĂ !
  ADRIAN POP

  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 07.11.2019 la 18:54.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  74.188
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 01.11.2019 la 19:53.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  74.188
  Self-financing system of the Peace March project, Sarmizegetusa 2050

  Since I know myself I have given to all around me everything I had in my pockets and I am totally convinced that this is how I will remain the whole Life, an altruistic person.

  Together with the young people from the Zalmoxiana Business School within our NGOs, we are thinking of a global self-financing system in the field of Peace, in the sense that we want to ratify the treaty of Sarmizegetusa Regia - Spiritual Capital of our Nation by 2050. Peace among all the countries of the world and of course the material part plays a fundamental role in the development of this project.

  Because I have not seen until now in the philosophy of any other people a deep analysis of the consequences of following the way of obtaining the material part, so I was forced to follow the metaphysical connection of obtaining money on different ways than the legal ones and so on. I was "revealed" the ancestral concept of our Nation, the Zalmoxian, that of "OM with OM, Ban Curat and Ban Curat" which takes into account the emotional relationships between People.

  Since last year, we have offered in kindergartens and primary schools in Craiova, thousands of PACE flyers for the Peacekeepers of our nation to write the word PACE with their gloves, so that their Soul cleanliness determines what we propose, and their families to keep. account of this sincere desire for the future of humanity.

  I noticed that our action started to have an unexpected impact on the parents, grandparents and great-grandparents of the little ones, after the distribution in Oltenia of tens of thousands of such peace flyers, which is why we all decided to finance at least one million such of flyers to send in all localities on both sides of the Prut and everywhere where Romanian is spoken, as a first step, because we want in the next step to extrapolate this project globally so that we we can imagine that this is how fear, secrecy and the care of tomorrow will disappear, and all people will live Happy, Healthy and Decent.

  There are about one billion Piciumani with the age of up to 10 years on Earth at present.

  The annual amounts of money that would be needed for the Peace March on a global level, by 2050, can reach the level of ten billion dollars, money that no non-governmental organization has.

  Making a small account of the costs in a kindergarten or primary school for a group of 20 Piciumani, who will be provided with a bucket, Peace butterflies, tricolor or colored balloons, flags, seeds of flowers and conifers, test tubes. Plasma, diplomas of participation and a picture of PACII, we concluded that it would be logical and useful for each educator and teacher to offer 1 leu - ($ 0.25) of monthly salary for organizing the Peace March. This money is "clean money" because it is legally obtained. We make this small calculation because we want to have a unit of measure for the annual organization on June 1 of the March of Peace - March of the Piciumanilor in as many localities in the world, starting with those of small hamlets and villages, to the big metropolises.

  Those who can not provide this money for various reasons and still want to organize with their Piciumanians, in the locality where they do their teaching activity, such a march of Peace, our associations will help them within the possibilities.


  We will carve out this system of self-financing in Time and we will announce publicly from where these objects listed above can be purchased.

  On the 21st of September this year, the first International Symposium in this respect was held in 10 localities in Romania, March of Peace and Craiova. On this occasion, the kindergarten and primary school children "signed" the first treaty of world peace.
  https://www.youtube.com/watch?v=FqMa...T16EIcvxwglDKw
  https://www.youtube.com/watch?v=ICOVO4ynWio
  https://www.youtube.com/watch?v=byjw...V42Ht910O9V2Uc
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...i-21-sept-2019

  The Zalmoxa Art Associations and the Vanguard of sacrifice, together with the DacoRomana Academy and the Roman World Council, will manage this project - Peace March - Sarmizegetusa 2050.

  If you would like to participate in this initiative, please send us your contact details so we can communicate effectively, continuously and responsibly.

  After each Peace March, please post photos and movies at
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050. All these will be posted on the forum http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php, and will be sent later to Governments, Embassies and Consulates around the world.

  We would be glad if you could recommend us other EDUCATORS AND TEACHERS of good faith, eager to contribute to world peace.


  We hope that for the beginning this project will become the main action supported by our People, thus helping the whole humanity to raise awareness and to learn in a short time.
  - EDUCATION
  - HEALTH = HEALTH
  - INVENTICA

  Thank you in advance for your understanding and support in promoting Peace among the little ones!

  GOD HELP!
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 01.11.2019 la 20:39.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  74.188
  1111111111111111111
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 07.11.2019 la 18:54.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •